За нас

Кои сме & Што правиме

Национален атлас на заштитени подрачја – nature.mk

Овој успешен проект е од национално значење, бидејќи континуирано работеше да создаде база на информации за секое заштитено подрачје,  мапи на заштитени подрачја, промотивни видеа, 360 ° фотографии итн; кои понатака создаваат национални вредности за поимите  „природа“ и „заштитени подрачја“ и градењето на нашиот однос кон нив. Oвие придобивки и продукти ќе се користат за подигнување на свеста на национално ниво за важноста на заштитените подрачја, но исто така ќе се користат и за локален економски развој, претприемништво и создавање на зелени бизниси, туристички информации и едукација.

Сите заштитени подрачја ќе имаат корист од добивање на визуелен промотивен идентитет и ќе бидат дел од заедничката комуникациска стратегија за сите заштитени подрачја.

ПРЕДИЗВИК

Заштитените подрачја имаат голем потенцијал како одлична поддршка на одржливиот туризам и локалниот развој. Овие можности, за нив остануваат недоволно искористени и промовирани. Дополнително, општ заклучок е дека локалните жители се многу малку вклучени во управувањето со заштитените подрачја, но делумно ги користат, а неретко свесно или несвесно и ги злоупотребуваат еко-системските потенцијали на овие подрачја за генерирање на личен приход.

Овој начин на искористување на еко-системските услуги не може да иницира локален економски развој, да го поддржува формирањето на зелените бизниси и да го катализира одржливиот туризам и одржливото користење на еко-системските услуги.

Овој проект ќе донесе многу придобивки за локалното население и за животната средина, како и за промовирање на заштитените подрачја преку заедничка комуникациска платформа на едно национално ниво.

Со ова ќе се постигне :

  • Комуникација, едукација и подигнување на јавната свест (ЦЕПА)
  • Следење на видови и живеалишта
  • Создавање национална платформа за други „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“ – иницијативи на УНДП во рамките на веб и мобилната платформа ”
  • Одржлив развој на туризмот и рекреацијата
  • Илјадници жители кои живеат во и околу заштитените подрачја во нашата земја ќе имаат можност да научат поодговорни начини за промоција и искористување.
  • Воспоставен е “двонасочен” систем за комуникација помеѓу заштитените подрачја и нивните управители и сите потенцијални посетители и туристи.
  • Локалните луѓе ќе имаат корист од овој проект.
  • Подобрен квалитет на 24-часовата промоција ќе привлече повеќе туристи.
  • Локалните луѓе ќе имаат корист од користење на повеќе одржливи методи и тие ќе заштедат средства со користење на бесплатна платформа за да ги промовираат своите заштитени подрачја.
  • Многуте ретки и загрозени видови кои живеат во заштитените подрачја ќе имаат многу подобар соживот во нивното природно живеалиште.

ПАРТНЕРИ:

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република С. Македонија,

Проект „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“ од Програмата за развој на обединетите нации (УНДП)

ФИНАНСИРАНО ОД:

Европска Унија

Контакт Информации:

Институт за обуки “Коцка” е непрофитна и невладина организација; која нуди обука и консултантски услуги за невладини организации / ГО, меѓународни организации за развој, единици на локална самоуправа (ЛСГ), бизниси, доколку се побара, за / до владини институции.

Забелешка:

Оваа веб-страница е креирана поради едукација и подигнување на јавната свест. Нејзините цели се строго едукативни и некомерцијални во рамките на проектот на УНДП „Национален атлас на заштитените подрачја – природа.мк“ спроведен од Институтот за обука Коцка – Скопје.

При нејзината изработка, се грижевме да ги вклучиме сите извори кои се користени и истите се вклучени во делот  „Библиографија“ (поделени во неколку полиња), како и соодветни пренасочувања до веб адреси за понатамошно поопширно запознавање, кои пак се сместени во секцијата – „За нас“. Секое прекршување на авторските права е апсолутно не интенционално и  настојувавме да ги следиме Условите за заштита на авторските права на трети лица во однос на слики, текстови и останат материјал. Исто така, вклучивме веб-врски до веб-страници кон трети страни, но не сме одговорни за нивната содржина или понатамошна промена. Сметавме  и се водевме од премисата за адекватност и погодност на истите. Ниту еден материјал не смее да се преземе од оваа веб-страница без да се добие дозвола од вклучената трета страна.

Доколку откриете дека ненамерно се прекршени било какви авторски права или ненамерно сме пропуштиле да го наведеме изворот/авторот на одредени информации, би ви биле благодарни и ве молиме за истите да не известите. Исто така, доколку откриете било какви фактографски или технички грешки, ве молиме контактирајте со нас на [email protected], а ние ќе се обидеме да одговориме на вашите барања или коментари што е можно поскоро.

Мени
Welcome!
This is specific platform inside the Nature.mk platform, called web shop. Here where interested citizens and stakeholders have the opportunity use this platform to buy and sell characteristic products and souvenirs from specificic PA in our country (such as entrance fees, souvenirs, specific products from the particular protected area).
Добредојдовте!
Тука е предвидена специјална веб продавница во рамки на Националниот Атлас на заштитени подрачја-nature.mk, каде сите заинтересирани страни (жители во рамки на заштитените подрачја, национални паркови итн.) имаат можност да ги понудат (продаваат/купуваат) своите карактеристични продукти од нивните заштитени подрачја (како влезници, сувенири, специфични производи за одреденото заштитени подрачје).