[rev_slider_vc alias=”dojran”]
[vc_empty_space][vc_text_separator title=”Инфо” color=”black”]

Дојранско Езеро (грчки: Λίμνη Δοϊράνη) — најмало тектонско езеро во Република С. Македонија. Се наоѓа во нејзиниот југоисточен дел, заземајќи површина од 43,1 км². Западниот, поголемиот дел (27,3 км²) и припаѓа на Република Македонија а источниот, помалиот (15,8 км²) на Грција.

Повеќе

Дојранско Езеро се наоѓа во југоисточниот дел на Република Северна Македонија. Котлинскиот простор во кој е лоциран овој акваториум е ограничен од север и северозапад со планината Беласица, од запад и југозапад со ограноците на планината Кара Бели и од исток со ограноците на планината Круша. Надморската височина на која се наоѓа езерската површина е 148 м.

Површината на езерото изнесува 42,7 км², од кои 15,6 км² и припаѓаат на Република Грција, а 27,1 км² на Република С. Македонија. Површината на Дојранското Езеро се менува во зависност од водостојот, така што во литературата и во официјалните публикации се сретнуваат различни податоци од 41,9 до 43 км². Податокот од 42,7 км² е податок од Статистичкиот завод на Република С. Македонија од 1996 година. И покрај ваквите разлики, треба да се констратира дека ова езеро е најмало по површина, од трите тектонски езера во Република С. Македонија. Вкупната должина на бреговата линија изнесува 24 км. Овој брег бележи најмала разгранетост, а во него преовладуваат песочни плажи кои имаат позитивен одраз во туризмот. Најголемата длабочина изнесува 10 м. Значи, се работи за многу мала длабочина, посебно во однос на Охридското и Преспанското Езеро, што треба да се прими како негативна околност за одвивање на туристичките активности. Потврда на оваа квалификација е и фактот дека дури на 100 метри оддалеченост од брегот, длабочината изнесува 3 метри. Најголем дел од езерото е покриен со глиновит материјал и само поизразито наклонетите тераси се песокливи, што е една од причините за заматеноста на водата.

Дојранското Езеро е еутрофно езеро, заради големата продукција на органска материја. Животинскиот свет е претставен од без’рбетници (праживотни-едноклеточни животни, сунгери, црви, мекотели, членконоги, инсекти и др), како и претставници од ‘рбетниците (риби, водоземци, влекачи, птици и цицачи). Во Дојранското Езеро регистрирани се 12 фаунистички ендемити. Од 15 видови риби, 1 вид претставува локален ендемит. Некои без’рбетници (посебно вилинските коњчиња) и неколку видови птици, се наоѓаат на листата на CORINE. Дојранското Езеро е познато по традиционалниот начин на ловење риби со помош на птици – корморани во огради од трска, т.н. мандри. 

Затвори

[vc_empty_space]
Локација

Стар Дојран/Нов Дојран/Николиќ – Општина Дојран/ Дојрани

Координати:

41°12′N 22°45′E

Краток опис:

Доранската Котлина со Дојранското Езеро се наоѓаат во крајниот југоисточен дел на Република Македонија, на македонско-грчката граница. Дојранската Котлина е со површина од 228 km2. Од север е заградена со планината Беласица (1887 т.н.в.) и нејзиниот низок разгранок Боска (720 м.н.в.), на исток ниската планина Круша (Карадак 860 м.н.в.), на запад со ниската планина Даб (697 m.Н.В.). Додека на Југ кон Солунското Поле и Солунскиот Залив е затворена.

[vc_single_image image=”2096″ alignment=”center” style=”vc_box_border_circle” border_color=”green”][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Мени” color=”black”]
[vc_text_separator title=”Инстаграм” color=”black”]

[instalink id=”7″]

[vc_empty_space height=”52px”][vc_text_separator title=”Воздушно видео” color=”black”][vc_empty_space][veso_video_lightbox link_style=”play_button” textalign=”text-center” play_button_color=”#81d742″ video_url=”https://vimeo.com/330864593″]
[vc_empty_space height=”52px”][vc_text_separator title=”360 Фото” color=”black”][vc_single_image image=”2551″ alignment=”center” enable_animation_pro=””][vc_empty_space height=”52px”]
[vc_empty_space]
Мени
Welcome!
This is specific platform inside the Nature.mk platform, called web shop. Here where interested citizens and stakeholders have the opportunity use this platform to buy and sell characteristic products and souvenirs from specificic PA in our country (such as entrance fees, souvenirs, specific products from the particular protected area).
Добредојдовте!
Тука е предвидена специјална веб продавница во рамки на Националниот Атлас на заштитени подрачја-nature.mk, каде сите заинтересирани страни (жители во рамки на заштитените подрачја, национални паркови итн.) имаат можност да ги понудат (продаваат/купуваат) своите карактеристични продукти од нивните заштитени подрачја (како влезници, сувенири, специфични производи за одреденото заштитени подрачје).